O GMINIE

Gmina Nakło nad Notecią leży w zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego w odległości (w linii prostej) 25 km od stolicy województwa – Bydgoszczy. Jest zaliczana do grupy gmin o charakterze rolno-przemysłowym. W jej skład wchodzi 21 sołectw. Łączna powierzchnia gminy wynosi 187 km², z tego na miasto przypada 10,65 km². Nakło nad Notecią, stolica gminy, a zarazem powiatu, to jedno z najstarszych miast Ziemi Krajeńskiej.

Krajna to obszar położony na przejściu z ziem północnej Wielkopolski ku Pomorzu. Krajna Nakielska obejmuje zaś obszar pomiędzy środkową i dolną Notecią na południu, Drawą na zachodzie, Dobrzynką i Kamionką na północy oraz Brdą na wschodzie. Ograniczają ją dwie krainy naturalne: Pradolina Noteci oraz Pojezierze Krajeńskie.

Nakło stanowi centrum trzech jednostek układu hydrologicznego: Kanału Bydgoskiego od wschodu, starej doliny Noteci od południowego wschodu oraz jest miejscem wykształcenia samej Pradoliny Noteci. Noteć, począwszy od Nakła, przybiera kierunek równoleżnikowy z niewielkimi odchyleniami głównego nurtu w postaci zakoli rzecznych. Po obu stronach zauważyć można liczne kanały melioracyjne, odprowadzające nadmiar wód. Cała gmina pozbawiona jest w zasadzie naturalnych stałych zbiorników wodnych.

W przeważającej części teren gminy ukształtowany jest równinnie. Pomimo przeobrażeń środowiska naturalnego pod wpływem działalności człowieka obszar gminy stanowi wciąż przykładowy rozwój form polodowcowych, do których należą moreny denne i czołowe, a także rynny jeziorne. Teren gminy rozdzielony jest rzeką Noteć i Kanałem Bydgoskim na dwie części: północną obejmującą sołectwa z dobrze rozwiniętym rolnictwem i teren miasta oraz południową, gdzie zlokalizowane są zwarte kompleksy leśne obejmujące sołectwa Gorzeń, Potulice oraz Paterek, Wieszki. Wzdłuż rzeki Noteć ciągnie się pas łąk nadnoteckich.

Na terenie gminy znajdują się rezerwaty przyrody: Łąki Ślesińskie, Skarpy Ślesińskie, Las Minikowski, Rezerwat Hedera. Między nimi znajduje się obszar wody stojącej Staw Kardynalski. Wzdłuż Noteci wyznaczony jest obszar Natura 2000. W jego części występują liczne rzadkie okazy ptactwa. Gmina Nakło nad Notecią graniczy z sześcioma jednostkami samorządowymi, tj. gminami: Mrocza, Kcynia, Szubin, Sadki, Sicienko i Białe Błota.

W naszej gminie obecnie na pobyt stały zameldowanych jest 31 352 mieszkańców. W tym 6178 osób to dzieci i osoby niepełnoletnie, osoby dorosłe stanowią 80% wszystkich mieszkańców, czyli jest ich 25 174. W porównaniu ze statystykami z roku 2008 jest to 2-% spadek liczby mieszkańców. W 2008 roku w gminie Nakło nad Notecią liczba wszystkich zameldowanych wynosiła 32 150 osób. Można zauważyć również tendencję spadkową w statystykach urodzeń, gdyż przed pięciu laty liczba wszystkich dzieci w gminie była o 597 wyższa od obecnej. Skutkuje to tym, że społeczeństwo gminy Nakło jest społeczeństwem starzejącym się.

Mimo tego, iż kobiety stanowią 52% mieszkańców gminy, to w statystykach prowadzonych przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej są one mniejszością wśród przedsiębiorców na rynku gminnym. Analizując wiek przedsiębiorców, widać wspomnianą we wcześniejszej statystyce tendencję starzenia się społeczeństwa. 70% osób prowadzących działalność gospodarczą stanowią osoby w przedziale wiekowym 31-59 lat. Osoby w wieku 20-30 lat stanowią niespełna 20%. Jednym z ważniejszych problemów gospodarczych i społecznych miasta i gminy Nakło nad Notecią jest zjawisko bezrobocia, które utrzymuje się na wysokim poziomie. Poziom bezrobocia na obszarze powiatu nakielskiego na rok 2014 wynosił 21,2%.

Więcej informacji na temat naszej gminy na WWW.NAKLO.PL